TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õppijate koolitusele vastuvõtu kord ja registreerimine 
Koolitusele saab registreerida saates e-kiri koolituse info juures olevale e-maili aadressile. Registreerimiseks vajame õppija kohta järgmist infot: nimi, isikukood, arve saaja nimi, e-mail, telefoni number. Peale registreerimist saadetakse arve, mis on ühtlasi õppija registreerimise kinnituseks. 

Täiendav info koolituse kohta saadetakse õppijale e-mailile hiljemalt 3 päeva enne koolituse toimumist (kuhu tulla, mida kaasa võtta, parkimisinfo, programm).

Grupi mittetäitumisel on Hügieenikoolil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Koolituse toimumiseks kehtestatud miinimum osalejate arv on 3 õppijat. Juhul kui osalejate arv ei täitu ja otsustatakse koolitus ära jätta, teavitatakse sellest koolitusele registreerunuid telefoni või e-posti teel. 
Koolitusele registreerunud õppijal on võimalus osalemisest loobuda, kui loobumine on põhjendatud ja õppija teatab sellest ette vähemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Koolitusele palume tulla tervena!

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Õppija arvatakse koolituselt välja esitatud arve maksmata jätmisel või kokkulepete rikkumisel. Samuti õppija mitteilmumisel kokkulepitud koolituspäevale. Õppijad, kes rikuvad avalikku korda ja segavad teisi õppijaid või koolitajaid arvatakse koolituselt välja. Igat juhtumit analüüsitakse üksikjuhtumi põhiselt.

Õppetasu maksmine ja tagastamine
Koolituste eest tasutakse pangaülekandega vastavalt Cleanella OÜ poolt esitatud arve alusel. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud tähtajaks. Arve saadetakse e-postiga. Hügieenikoolil on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole õppetasu tähtajaks tasunud.

Kui õppija on õppemaksu tasunud, kuid koolitus jääb ära koolitajast tulenevatel põhjustel, tagastatajse õppetasu täies ulatuses.

Kui koolitusest loobumisest teatatakse ette rohkem kui 7 päeva enne koolitust, tagastatakse õppetasu täies ulatuses.  

Loobumise soovist teatamisel 3-7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 60% õppetasust. Etteteatamisel kuni 3 päeva enne koolituse toimumist, õppetasu ei tagastata.

Õppetasu tulumaksutagastus
Kui Cleanella Hügieenikooli poolt läbi viidud õppekava eesmärgiga saavutatakse kutsestandardis kirjeldatud kutsealane kompetents või kompetentsid ja õppija osales vastavasisulisel koolitusel, saab õppija kasutada tulumaksutagastuse soodustust (soodustus ei laiene ettevõttele).

Kursuse lõpetamine
Kõigile kursuse läbinutele (kes vastavad lõpetamise tingimustele) väljastame tunnistuse. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinutele väljastame tõendi. Tunnistust ja tõendit ei väljastata, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Hügieenikool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.