Hügieenikool

Cleanella OÜ poolt asutatud koolituskeskuse nimi on Cleanella Hügieenikool, mis lähtub kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust ja õppekorralduse alustest.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtume juhendmaterjalist täienduskoolituste õppekava  koostamiseks, ilu- ja isikuteeninduse erialadele kehtivatest kutsestandarditest ja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Oma õppekavasid loome ja uuendame vajaduspõhiselt. Õppekava koostamisel lähtume konkreetse sihgrupi vajadustest ja eesmärgiga õppijatele anda praktilisi väärtusi, mida koheselt oma töös rakendada.

Koolituste tutvustused ning õppekavad on leitavad kodulehe koolituskalendrist.

Cleanella Hügieenikooli õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava koostamise alus;
 • õppe kogumaht;
 • õppekava eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • sihtgrupp;
 • õppe alustamise tingimused;
 • õppekeskkond;
 • õppematerjalide loend;
 • õppesisu;
 • hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolitaja(d) ja kvalifikatsioon.
Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Meie koolitused toimuvad vastavalt koolituse sisule ja osalejate arvule:

 • kuni viie osalejaga koolituste läbiviimiseks kasutame oma koolitusklassi, mis on mugav väiksemale grupile, ruumis on suur tahvel ja DATA-projektor;
 • viie ja enam osalejaga koolitused toimuvad selleks sobilikel renditavatel pindadel;
 • koolitusi viime läbi ka veebikeskkonnas (vastav märge on koolituskalendris);
 • tellitud individuaalsed koolitused viiakse läbi tellija ruumides.

Koolitusruumide valikul arvestame, et need vastaksid kõikidele tervisekaitse nõuetele.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitajad peavad omama õpetatavas valdkonnas töökogemust või muud kokkupuudet, mida on võimalik tõestada. Koolitajad läbivad jooksvalt täiendkoolitusi, mis võivad olla seotud nii õpetatava valdkonnaga kui andragoogikaga. Eesmärk on tõsta ja uuendada oma erialast pädevust ning samuti arendada täiskasvanute koolitaja kutsele vastavaid oskusi.

Tagasiside kogumise kord

Iga koolituse lõpus jagame õppijatele paberid, kuhu palume õppijal kirjutada meile vabas vormis tagasiside nii koolituse sisu kui korralduse kvaliteedi kohta. Soovi korral võib tagasiside jääda anonüümseks. Saadud tagasisidet kasutame selleks, et saaksime oma koolitusi kohandada vastavalt tagasisidele ja pakkuda professionaalseid täiskasvanud õppijat toetavaid koolitusi. Saadud tagasisidet võib Hügieenikool kasutada ka turunduslikul eesmärgil.

Meile antud tagasiside saad lugeda SIIT.